همکاران ما - حسین جعفری

همکاران ما - حسین جعفری


حسین جعفری ندوشن

کارشناس فنی و شهرسازی / لیسانس عمران
مسئولیت ها و وظایف
مسئول فنی و شهرسازی
دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ندوشن
انبار دار