آگهی صورت جامع درآمد و هزینه سال 1398

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ندوشن : در اجراي ماده 71 قانون شهرداريها، بدينوسيله صورت جامع درآمد و هزينه  سال 1398 اين شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر ندوشن رسيده را جهت اطلاع عموم همشهريان گرامي به صورت PDF منتشر مي نمايد.