گزارش صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1401

در راستای اجرای ماده 71 قانون شهرداریها، صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه سال 1401 این شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر ندوشن رسیده است را جهت اطلاع عموم همشهریان گرامی منتشر می نماید.

در راستای اجرای ماده 71 قانون شهرداریها، صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه سال 1401 این شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر ندوشن رسیده است را جهت اطلاع عموم همشهریان گرامی منتشر می نماید.

( تصویر پی دی اف PDF می باشد )

بر روی تصویر زیر کلیک و دانلود کنید