تعیین سهمیه تشویقی بنزین

 به آگاهی همشهریان محترم می رساند با عنایت به تعیین سهمیه تشویقی بنزین جهت ناوگان حمل ونقل عمومی بار ، متقاضیان فعالیت در این بخش به منظور بهره مندی از سهمیه بر اساس پیمایش ، می بایست حد اکثر تا تاریخ 98/10/30 در سامانه مدیریت مرکزی حمل ونقل شهری به نشانی www.utcms.ir ثبت نام و مجوز فعالیت دریافت نمایند.