ادامه مبارزه با کرونا ویروس با ضد عفونی کردن معابر