اجرای زیر سازی و سنگ جدول ادامه ی بلوار حضرت فاطمه (س)

آغاز اجرای عملیات زیر سازی و جدول گذاری ادامه بلوار حضرت فاطمه (س) - بلوار منتهی به شهرک مهرآوران - توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد از محل اعتبارات داخلی شهرداری ندوشن 

آغاز اجرای عملیات زیر سازی و جدول گذاری ادامه بلوار حضرت فاطمه (س) - بلوار منتهی به شهرک مهرآوران - توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد از محل اعتبارات داخلی شهرداری ندوشن