آغاز عملیات مسیر دوچرخه سواری بلوار حضرت ابوالفضل (ع)

به منظور اشاعه و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری و ترغیب شهروندان به استفاده و بهره گیری از دوچرخه ،  ۱۲۰۰ متر از مسیر طرح باغ ایرانی واقع در حاشیه بلوار حضرت ابوالفضل (ع) به عنوان مسیر دوچرخه سواری در حال اجرا می باشد.