آغاز عملیات زیر سازی شهرک مسکن مهر (مهرآوران)

عملیات زیرسازی کوچه های شهرک مسکن مهر ندوشن (شهرک مهراوران) با حجم بیش از 12000متر مربع جهت آماده سازی برای آسفالت آغاز شد.