گزارش تصویری (به مناسبت سومین سالگرد - قمری - شهدای گمنام شهر ندوشن)

گزارش تصویری (به مناسبت سومین سالگرد - قمری - شهدای گمنام شهر ندوشن)