همکاران ما - مهدی

همکاران ما - مهدی


مهدی جعفری ندوشن

کارشناس فضای سبز / لیسانس مهندسی کشاورزی
مسئولیت ها و وظایف
مسئول فضای سبز شهری
مسئول موتوری