همکاران ما - مهدی

مهدی جعفری ندوشن

کارشناس فضای سبز / لیسانس مهندسی کشاورزی
مسئولیت ها و وظایف
مسئول فضای سبز شهری