همکاران ما - محمد

همکاران ما - محمد


محمد جعفری ندوشن

کارشناس امور مالی و اداری / لیسانس حسابداری
مسئولیت ها و وظایف
مسئول امور مالی و ذیحسابی
مسئول حراست