همکاران ما - عسکری

همکاران ما - عسکری


مصطفی عسکری ندوشن

مسئول روابط عمومی / لیسانس روابط عمومی
مسئولیت ها و وظایف
مسئول روابط عمومی
آتش نشان - راننده
کارپرداز