همکاران ما - شهردار

سید هادی موسوی ندوشن

شهردار / لیسانس مدیریت
مسئولیت ها و وظایف
شهردار