همکاران ما - رحیمیان

همکاران ما - رحیمیان


نرجس رحیمیان ندوشن

کارشناس خدمات و ایمنی شهری / لیسانس مهندسی بهداشت محیط
مسئولیت ها و وظایف
مسئول اداری و مالی
IT
دبیرخانه