شورای اسلامی شهر ندوشن - دور ششم

شورای اسلامی شهر ندوشن - دور ششم


محمد حسن جعفری ندوشن

سخنگوی شورای اسلامی شهر / دوره ششم
مسئولیت ها و وظایف
کارمند شهرداری شاهدیه