شورای اسلامی شهر ندوشن - دور ششم

شورای اسلامی شهر ندوشن - دور ششم


مهدی جعفری ندوشن

رییس شورای اسلامی شهر / دوره ششم
مسئولیت ها و وظایف
مسئول شرکت تعاونی روستایی ندوشن
مسئول پایگاه خبری ندای ندوشن