شورای اسلامی شهر ندوشن - دور ششم

شورای اسلامی شهر ندوشن - دور ششم


عباسعلی عسکری ندوشن

نایب رییس شورای اسلامی شهر ندوشن / دوره ششم
مسئولیت ها و وظایف
کارمند بازنشسته آموزش و پرورش
عضو 2 دوره شورای اسلامی شهر ندوشن
عضو 17سال شورای اسلامی روستای ندوشن