سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان یزد

سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان یزد