سفر رئیس جمهور به استان یزد

سفر رئیس جمهور به استان یزد