تقدیر از نیرو های آتش نشانی شهر ندوشن

تقدیر از نیرو های آتش نشانی شهر ندوشن


تقدیر از نیرو های آتش نشانی شهر ندوشن

همزمان با گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی از پرسنل آتش نشانی شهر ندوشن تقدیر به عمل آمد.