تعیین سهمیه تشویقی بنزین

تعیین سهمیه تشویقی بنزین


تعیین سهمیه تشویقی بنزین

 به آگاهی همشهریان محترم می رساند با عنایت به تعیین سهمیه تشویقی بنزین جهت ناوگان حمل ونقل عمومی بار ، متقاضیان فعالیت در این بخش به منظور بهره مندی از سهمیه بر اساس پیمایش ، می بایست حد اکثر تا تاریخ 98/10/30 در سامانه مدیریت مرکزی حمل ونقل شهری به نشانی www.utcms.ir ثبت نام و مجوز فعالیت دریافت نمایند.