تعرفه

تعرفه


 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب سال 1398

شهرداري ندوشن

 

با پرداخت به موقع عوارض و بهای خدمات در آبادانی و عمران شهر خود  مشارکت می نماییم