اعضای شورای اسلامی شهر ندوشن

اعضای شورای اسلامی شهر ندوشن


سید رضا موسوی ندوشن

رئیس شورای اسلامی شهر ندوشن /
مسئولیت ها و وظایف