اعضای شورای اسلامی شهر ندوشن

وحید جعفری ندوشن

خزانه دار /
مسئولیت ها و وظایف
دبیر آموزش و پرورش
دهدار (سابق) دهستان ندوشن
عضو سه دوره شورای شهر ندوشن