اعضای شورای اسلامی شهر ندوشن

اعضای شورای اسلامی شهر ندوشن


ناصر بابایی ندوشن

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ندوشن /
مسئولیت ها و وظایف
کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد
عضو سه دوره شورای اسلامی شهر ندوشن