اعضای شورای اسلامی شهر ندوشن

اعضای شورای اسلامی شهر ندوشن


منیژه جعفری ندوشن

سخنگوی شورای اسلامی شهر /
مسئولیت ها و وظایف