اعضای شورای اسلامی شهر ندوشن

منیژه جعفری ندوشن

سخنگوی شورای اسلامی شهر /
مسئولیت ها و وظایف