اعضای شورای اسلامی شهر ندوشن

اعضای شورای اسلامی شهر ندوشن


حسین عابدینی ندوشن

دبیر شورای اسلامی شهر /
مسئولیت ها و وظایف
دبیر بازنشسته آموزش و پرورش
اولین شهردار شهر ندوشن به مدت ۱۰ سال
عضو شورای اسلامی شهر ندوشن - دوره چهارم