پیمایش

اعضای شورای اسلامی شهر ندوشن

حسین عابدینی ندوشن

دبیر شورای اسلامی شهر /
مسئولیت ها و وظایف
دبیر آموزش و پرورش
اولین شهردار شهر ندوشن به مدت ۱۰ سال
عضو شورای اسلامی شهر ندوشن - دوره چهارم