سید هادی موسوی ندوشن

شهردار / لیسانس مدیریت
مسئولیت ها و وظایف
شهردار
محمد جعفری ندوشن

کارشناس امور مالی و اداری / لیسانس حسابداری
مسئولیت ها و وظایف
مسئول امور مالی و ذیحسابی
مسئول حراست
مهدی جعفری ندوشن

کارشناس فضای سبز / لیسانس مهندسی کشاورزی
مسئولیت ها و وظایف
مسئول فضای سبز شهری
نرجس رحیمیان ندوشن

کارشناس خدمات و ایمنی شهری / لیسانس مهندسی بهداشت محیط
مسئولیت ها و وظایف
IT
دبیرخانه
حسین جعفری ندوشن

کارشناس فنی و شهرسازی / لیسانس عمران
مسئولیت ها و وظایف
مسئول فنی و شهرسازی
دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ندوشن
انبار دار
محمد حسن جعفری ندوشن

کارشناس درآمد / لیسانس حسابداری
مسئولیت ها و وظایف
مسئول درآمد
مصطفی عسکری ندوشن

مسئول روابط عمومی / لیسانس روابط عمومی
مسئولیت ها و وظایف
مسئول روابط عمومی
کار پرداز
آتش نشان - راننده
مسئول موتوری