منیژه جعفری ندوشن

سخنگوی شورای اسلامی شهر /
مسئولیت ها و وظایف